bg

Птиците около нас: Мониторинг на обикновените видове птици

Какво ни казват птиците? Какво се случва със средата, в която живеят хората и птиците? Ще опазим ли природата около нас благодарение на посланията, които ни изпращат птиците?

Българско дружество за защита на птиците търси съмишленици и приятели на птиците за тяхното опазване. Организираме кампания по набиране на участници в една от най-масовите природозащитни дейности в Европа. Всяка пролет хиляди любители на природата посещават свое любимо място, за да преброят птиците в него. Сега може да се включите и вие - нужно е само да обичате природата и да се научите да разпознавате птиците.

Инициативата се нарича Преброяване на птиците около нас: Мониторинг на обикновените видове птици (МОВП). До скоро тя се наричаше само МОВП, но решихме да допълним името с цел разкриването и към повече хора от широката общественост, които обичат природата и желаят да се включат в инициативи за нейното опазване. Начина на събиране на данни остава същият както досега.

 

Polsko_vrabche_Iordan_Hristov.jpg

Полско врабче, снимка: Йордан Христов

 

Какво е Преброяването на птиците около нас?

    * Инициативата цели да събере информация за състоянието на птиците около нас. По този начин, целим да разберем какво се случва със средата, в която те живеят и подпомогнем опазването на природата.
    * Провежда се всяка година и обхваща цялата страна.
    * Осъществява се на доброволни начала.
    * Наблюденията на птици в нашата страна се използват за оценяване състоянието на птиците не само в България, но и в цяла Европа.


Защо птиците са добър индикатор за състоянието на околната среда?

1. Срещат се в почти всички типове местообитания.
2. Отразяват промените при другите животински групи и растителни съобщества.
3. Чувствителни са на промени в средата.
4. Събрани са много данни за тях и е реалистично да се продължи събирането на нови.
5. Популярни са сред широката  общественост.

 

 


 

Сайтът се поддържа в рамките на проект

“Птиците за Хората и Хората за Птиците: с добра воля за активно опазване на природата”

финансиран в рамките на Програма BG03 в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“

EEA+Grants+-+JPG.jpg

Проектът е с продължилност до април 2016 г. и е на обща стойност 26 586 евро като предоставената безвъзмездна помощ е в размер от  23 927 евро.

http://www.BG03.moew.government.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG03 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българско дружество за защита на птиците и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата – Министерство на околната среда и водите.

Птица на седмицата

Виж повече
Черен бързолет (Apus apus), снимка: Йордан Христов, http://danbirder.blogspot.com/

Черен бързолет (Apus apus)

Тенденция на популацията: Неопределена Черният бързолет е широко разпространен мигриращ вид в Палеарктика. Обитава зоната от 70° СШ до Северна Африка и Средна Азия. Поради големия си ареал този вид на практика обитава както зони далеч на Север в Скандинавия и Русия, така и зони със средиземноморски климат в Южна Европа и Северна Африка, в Средна Азия и полупустинни райони. Понастоящем един от синантропните видове птици, в миналото той е обитавал предимно скалисти терени и стари разредени гори сред природата.     Описание Черният бързолет е кафяво-черен на цвят, с дължина на тялото около 16-17 см и размах на крилете 42-48 см. Крилата са...

Актуално

Виж повече
Полеви курс за разпознаване на птици 2017: четвърта седмица!

Полеви курс за разпознаване на птици 2017: четвърта седмица!

Четврътата поредна седмица от обучението премина с по-малко участници, но по-интересни видове. Дните на обучението бяха посветени на района на с. Боснек и яз. Студена през първия ден и района на с.Дръмша и Безден, през втория. Дата: 08.04.2017 г. Район: с. Боснек и яз. Студена Списък на регистрираните и коментирани видове птици /по реда на наблюдение/ 1.Папуняк (Upupa epops). 2.Полско врабче (Passer montanus). 3.Бяла стърчиопашка (Motacilla alba). 4.Домашна червеноопашка (Phoenicurus ochruros). 5.Сивоглава овесарка (Emberiza cia). 6.Голям синигер (Parus major). 7.Сойка (Garrulus glandarius). 8.Кос (Turdus merula). 9.Лъскавоглав синигер (Poecile palustris). 10.Голям горски водобегач...

http://www.ebcc.info/
http://www.birdlife.org/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.BG03.moew.government.bg

За контакти

София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел.: (02) 97 99 500

е-мейл: monitoring@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook