bg

Полеви курс за разпознаване на птици 2017: девета седмица
23.05.2017

снимка: Светослав Митков

През първия ден от деветата седмица от полевото обучение посетихме района на с. Боснек и яз. Студена, а през втория, яз. Огняново. Макар метеорологичните условия да не бяха най-благодатните, успяхме да видим голямо разнообразие от видове, включително и нови такива за обучението ни.

Списъците с видовете може да видите тук:Дата: 20. 05. 2017 г.
Район: с. Босник, с. Чуйпетлово и яз. Студена

Списък на регистрираните и коментирани видове птици /по реда на наблюдение/

1.Бяла стърчиопашка (Motacilla alba).
2.Градска лястовица (Delichon urbicum).
3.Червенокпъста лястовица (Cecropis daurica).
4.Селска лястовица (Hirundo rustica).
5.Обикновен скорец (Sturnus vulgaris).
6.Кос (Turdus merula).
7.Обикновено конопарче (Carduelis cannabina).
8.Голям пъстър кълвач (Dendrocopos major).
9.Имелов дрозд (Turdus viscivorus).
10.Голям синигер (Parus major).
11.Червеногръдка (Erithacus rubecula).
12.Голямо белогушо коприварче (Sylvia communis).
13.Син синигер (Cyanistes caeruleus).
14.Домашно врабче (Passer domesticus).
15.Обикновен мишелов (Buteo buteo).
16.Обикновена чинка (Fringilla coelebs).
17.Червеногърба сврачка (Lanius collurio).
18.Сивоглава овесарка (Emberiza cia).
19.Домашна червеноопашка (Phoenicurus ochruros).
20.Зеленика (Chloris chloris).
21.Сойка (Garrulus glandarius).
22.Щиглец (Carduelis carduelis).
23.Боров / Черен синигер (Periparus ater).
24.Малко белогушо коприварче (Sylvia curruca).
25.Дългоопашат синигер (Aegithalos caudatus).
26.Черен кълвач (Dryocopos martius).
27.Голямо черноглаво коприварче (Sylvia atricapilla).
28.Брегова лястовица (Riparia riparia).
29.Зеленоглава патица (Anas platyrhynchos).
30.Гривяк (Columba palumbus).
31.Алпийски бързолет (Apus melba).
32.    Черен бързолет (Apus apus).

Слушахме
33.Градинска овесарка (Emberiza hortulana).
34.Жълта овесарка (Emberiza citrinella).
35.Горска чучулига (Lullula arborea).
36.Елов певец (Phylloscopus collybita).
37.Обикновена кукувица (Cuculus canorus).
38.Авлига (Oriolus oriolus).
39.Южен славей (Luscinia megarhynchos).
40.Поен дрозд (Turdus philomelos).

Дата: 21. 05. 2017 г.
Район: яз.Огняново

Списък на регистрираните видове птици / по реда на наблюдение /.
Пътека преди селото
1. Градска лястовица (Delichon urbicum).
2. Селска лястовица (Hirundo rustica).
3. Сива овесарка (Emberiza calandra).
4. Червеногърба сврачка (Lanius collurio).
5. Обикновена кукувица (Cuculus canorus).
6. Авлига – мъжка и женска (Oriolus oriolus).
7. Южен славей (Luscinia megarhynchos).
8. Поен дрозд (Turdus philomelos).
9. Обикновен скорец (Sturnus vulgaris).
10. Кос (Turdus merula).
11. Дългоопашат синигер (Aegithalos caudatus).
12. Голямо черноглаво коприварче (Sylvia atricapilla).
13. Зеленоглава патица (Anas platyrhynchos).
14. Обикновена гургулица (Streptopelia turtur).
15. Обикновен мишелов (Buteo buteo).
16. Син синигер (Cyanistes caeruleus).
17. Черночела сврачка (Lanius minor).
18. Гугутка (Streptopelia decaocto).
19. Бяла стърчиопашка (Motacilla alba).
20. Домашна червеноопашка (Phoenicurus ochruros).

яз. Огняново

21. Полска чучулига (Alauda arvensis).
22. Блестящ ибис (Plegadis falvinellus).
23. Черен щъркел (Ciconia nigra).
24. Сива врана (Corvus cornix).
25. Речен дъждосвирец (Charadrius dubius).
26. Жълта стърчиопашка (Motacilla flava).
27. Черна рибарка (Chlidonias niger).
28. Кривоклюн брегобегач (Calidris ferruginea).
29. Пясъчен дъждосвирец (Charadrius hiaticula).
30. Обикновено конопарче (Carduelis cannabina).
31. Малък горски водобегач (Tringa glareola).
32. Черноглава овесарка (Emberiza melanocephala).
33. Бял щъркел (Ciconia ciconia).
34. Сиво каменарче (Oenanthe oenante).
35. Малък креслив орел (Aquila pomarina).
36. Мочурно шаварче (Acrocephalus palustris).
37. Сврака (Pica pica).
38. Жълтокрака чайка (Larus michahellis).

Снимки:

снимка: Светослав Митков
снимка: Светослав Митков
снимка: Светослав Митков
http://www.ebcc.info/
http://www.birdlife.org/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.BG03.moew.government.bg

За контакти

София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел.: (02) 97 99 500

е-мейл: monitoring@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook