bg

Състояние на птиците във Великобритания 2022
03.07.2023

Публикуван е новият доклад на Британският тръст по орнитология за състоянието на широкоразпространените видове птици за 2022 г.

През 2022 г., са посете 3919 квадрата разпределени на целия остров. Докладът включва тенденциите на 118 вида широкоразпространени видове птици базирани на данни от местната схема за мониторинг на широкоразпространени видове и тенденции на 18 вида водолюбиви птици, базирани на схемата за мониторинг на водолюбиви птици. Освен тенденциите на птиците, в докладът е публикуван материал оценяващ ролята на защитените зони за опазване на птиците. За оценката са ползвани включително и данни от схемата за мониторинг на широкоразпространените видове птици. Резултатите показват, че в защитените зони, видовете са по-често срещани и в по-високи числености когато степента на защита е по-висока. Защитените зони се доказват по-значими за по-редки видове, намаляващи и защитени видове, които са специализирани в определен тип среда и видове уязвими от климатични промени. Barnes, A.E., Davies, J.G., Martay, B., Boersch-Supan, P.H., Harris, S.J., Noble, D.G., Pearce-Higgins, J.W. & Robinson, R.A. 2023. Rare and declining bird species benefit most from designating protected areas for conservation in the UK. Nature Ecology & Evolution 7: 92—101. https://doi.org/10.1038/s41559-022-01927-4

Най-значимо нарастващите видове са египетската гъска, червената каня, обикновения мишелов и фазанът. За Англия са оценени 115 вида птици като 32% показва дългосрочна положителна тенденция за целия период на изследване и също толкова са дългосрочно намаляващите видове. Забелязва се възстановяване и увеличаване на някои видове птици от земеделските земи като сивата овесарка и полската чучулига. При последната се забелязва положителна тенденция от 9% през последните 10 години. Гургулицата намалява с 97%, големият гмурец намалява с 30%, а египетската гъска нараства със 103%

За Шотландия са оценени тенденциите на 73 вида птици. От тях, 31.5 % са с дългосрочна положителна тенденция и 19% са с дългосрочна негативна тенденция. Най-значимо намаляващият вид в Шотландия е Червената яребица, а зелениката намалява с -73%. Черногушото ливадарче нараства с 83%.

В Уейлс са оценени тенденциите на 60 вида, като 31.6 % от тях са с дългосрочна положителна тенденция и 30% са с дългосрочна негативна тенденция. Зелениката намалява с 80%. Полската врана намалява драстично и се премества от списъка с видове в добро природозащитно състояние, към тези с лошо състояние и е включена в червения списък със спад от над 61% от 1995 г. досега и 50% за последните 10 години. Щиглецът и горската бъбрица също се преместват в червения списък с дългосрочни негативни тенденции от съответно 49% и 35%. Свраката също е сред намаляващите видове със спад от 25%. 

Целия текст на доклада може да изтеглите от тук.

http://www.ebcc.info/
http://www.birdlife.org/
http://pudoos.bg/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.BG03.moew.government.bg

За контакти

София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел.: (02) 97 99 500

е-мейл: monitoring@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook