bg

Състояние на птиците в Холандия 2022
01.08.2023

Публикуван е годишният доклад за състоянието на гнездящите птици в Холандия за 2022 г. Този доклад представя обобщение на тенденциите на 199 гнездящите видове птици включително широкоразпространени, редки и колониално гнездящи.

Основната цел на националния мониторинг е да осигури данни за международни директиви, договори, индикатори и национална природозащита и програми за управление. Повечето данни са събрани от доброволни. Основният метод е с пълно картиране, допълван от точково броене в населени места и земеделски земи. Сред видовете с най-благоприятно състояние са някои, които са навлезли наскоро в Холандия като средния пъстър кълвач и свиленото шаварче. Други видове с добри числености са големия воден бик и червеногушия гмурец. Много от видовете обитаващи земеделски земи продължават да намаляват и през 2022 г. Черноопашатия крайбрежен бекас, големия свирец, малкия червеноног водобегач, стридояда и полското врабче са достигнали най-ниските си стойности от началото на инициативата през 1984 г.

В дългосрочен план (от 1990 г досега), 43% от видовете са с негативна тенденция, докато 51 % са с нарастваща тенденция. Оставащите 6% са със стабилна или неопределена тенденция. В краткосрочен план, от 2011 до 2022 г., 26% от видовете намаляват, 47 % се увеличават, 17% са със стабилни категории на тенденцията, а оставащите 10% са с неопределена. Повечето от горските видове птици се увеличават, облагодетелствани от нарастването на възрастта на гората и повече природосъобразно стопанисване на горите. Повечето водолюбиви видове също се увеличават, продължавайки своето завръщане от сушите през 70те и 80те в Сахел и облагодетелствани от възстановяването на водните басейни.

Пълния текст на доклада с резюме на англ. (стр. 10-11), може да изтеглите от тук.

http://www.ebcc.info/
http://www.birdlife.org/
http://pudoos.bg/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.BG03.moew.government.bg

За контакти

София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел.: (02) 97 99 500

е-мейл: monitoring@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook