bg

Причини за промените в обилието на птиците от земеделските земи
01.09.2023

В този материал бихме искали да ви представим една статия търсеща причините за намаляването на птиците в земеделските земи на Англия и Уейлс за периода 1962 - 1995 г.

Ето и няколко кратки аспекта резюмиращи статията.

  • Анализирани са тенденциите в управлението на земеделски земи с цел остойностяване на степента на интензификация и е обвързана със съобществата от птици.
  • Разгледани са промените в земеделието в периода 1962-95 г. по 31 показателя вкл. площи със зърнени култури, брой домашни животни, ползване на торове и пестициди, производство на сено и др. Повечето от показателите са силно взаимосвързани, тъй като факторите допринасящи за интензификация се отразяват едновременно и на много други дейности по управление на земите.
  • Периодът между 1970 и 1988 се характеризира с най-значима интензификация включваща нарастване на площите с рапица, култури засети през есента, и ползване на пестициди и неорганични торове. Същевременно са намалели пролетните култури, площите без засята култура и кореноплодните насаждения.
  • Ползвани са тенденциите на 29 вида птици генерирани за периода 1962 до 1996 г. от квадрати за проучване в земеделски земи.
  • Взаимовръзката между промените в земеделското стопанство и популациите на птиците съвпада до голяма степен, но с времево забавяне в реакциите при птиците. Най-точно отчетените променливи за периода 1974 г – 1991 г. съвпадат най-точно с промените в популациите на птиците.
  • Авторите заключават, че широкомащабните промени в земеползването са резонно обяснение за намаляването на популациите на птиците в земеделските земи. Предлага се да се изгради модел, който да определи допустимият висококачествен хабитат или хранителен ресурс. Този модел се очаква да обясни забавянето в реакцията на птиците и да се вземе предвид за предвиждане на ефекта от прилагането на бъдещи агро-екологични схеми. Определянето на конкретни фактори отговорни за намаляването на птиците не е възможно без подробна експериментална работа, тъй като много компоненти на интензификация са взаимосвързани. От друга страна, птиците могат да реагират на набор от взаимосвързани фактори отколкото на конкретни аспекти от управлението на земите.

 

 

Може да изтеглите статията от тук (на английски език)

 

Chamberlain, D.E., Fuller, R.J., Bunce, R.G.H., Duckworth, J.C. and Shrubb, M. (2000), Changes in the abundance of farmland birds in relation to the timing of agricultural intensification in England and Wales. Journal of Applied Ecology, 37: 771-788. https://doi.org/10.1046/j.1365-2664.2000.00548.x

http://www.ebcc.info/
http://www.birdlife.org/
http://pudoos.bg/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.BG03.moew.government.bg

За контакти

София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел.: (02) 97 99 500

е-мейл: monitoring@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook