bg

Птиците в земеделските земи продължават да намаляват с тревожни темпове
18.10.2023

Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) оцени състоянието на 78 широкоразпространени видове птици за периода 2005-2023 г. От тях 26% са с намаляващи популации23% – с нарастващи, а тези със стабилна категорията на тенденцията са 22%. Останалите 29% от видовете са с неопределена тенденция.

От всички оценени видове птиците в земеделските земи намаляват с най-значими темпове. През 2023 г. са достигнали до -42% от 2005 г. досега, като тази година се наблюдава спад с допълнителни 5% спрямо предходната. Причините за спада в птичите популации се дължи на продължаващата интензификация на земеделието – разораване на затревени площи, премахване на храсти, интензивното ползване на пестициди и хербициди.

Сред най-значимо намаляващите видове са пъдпъдъкът (-77%), черноглавата овесарка (-76%), сивата овесарка (-67%), обикновената кукувица (-60%), полската чучулига (-52%) и домашното врабче (-52%).

Сред видовете с нарастваща тенденция са фазанът (192 %), гривякът (475 %) и голямото белогушо коприварче (204 %). Със стабилна категория на тенденция са славеят, сойката, свраката, косът и обикновената чинка.

Оценката се базира на 279 места за мониторинг, които обхващат цялата страна и са посетени от стотици доброволци през поне три години в периода на проучването.

Мониторингът на широкоразпространените видове птици е част от националната система за мониторинг на биологичното разнообразие и БДЗП предоставя данните от инициативата на Изпълнителна агенция по околна среда за включването им в годишния доклад за състоянието на околната среда в България. Индексът на птиците в земеделските земи се предоставя на Министерството на земеделието и храните за оценяване на Програмата за развитие на селските райони.

БДЗП изказва сърдечни благодарности на стотиците доброволци, отделили от ценното си време, за да допринесат за оценяване състоянието на птиците около нас!

Пълният текст на доклада може да изтеглите от тук.

Мониторингът на широкоразпространените видове птици (МОВП) се провежда в рамките на проект „Осъществяване на схемата за мониторинг на обикновените видове птици, като част от Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие“. Проектът е с продължителност 3 години и е финансиран от Предприятие за управление на дейности по опазване на околната среда (ПУДООС, МОСВ) и подкрепен от Изпълнителна агенция по околна среда.

http://www.ebcc.info/
http://www.birdlife.org/
http://pudoos.bg/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.BG03.moew.government.bg

За контакти

София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел.: (02) 97 99 500

е-мейл: monitoring@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook