bg
< Назад

Жълта черноглава стърчиопашка (Motacilla flava feldegg)

Тенденция на популацията: Слабо намаляваща

Това е един от характерните видове за тревните съобщества и земеделските земи в страната и е разпространен повсеместно. Включен е в индикаторните видове, които представят състоянието им в страната. Все още няма ясно изразена тенденция поради малкото данни за вида. У нас се среща през размножителния период и по време на миграция. По време на прелет у нас се срещат и представители на другите подвидове, но те не гнездят у нас.


Описание

Дължината на тялото е 15-17см и е по-дребна от бялата стърчиопашка с по-къса опашка от нея. Мъжкият е с ярко жълти коремът и гърло. Главата и вратът му са черни, а гърбът е маслинено зелен. Женските са по-бледи – сивкаво кафяв гръб и зеленикави, с блед корем и тъмна глава, но при някои женски главата може да е черна като при мъжките. Младите са бледи наподобяват женските. При мъжките първа зима цветовете са по-бледи, главата е черно-кафява, като е възможно наличие на надочна ивица – бяла или светло жълта (Иванов, 2012). Пее в полет или кацнала на храст или друго растение, включително камъни и буци пръст в нивите.

По време на миграцията у нас се срещат индивиди от други подвидове. Те не остават да гнездят.


Разпространение и численост

Среща се повсеместно в цялата страна – основно в равнини и някой по-високи полета. Българската популация се оценява на 100 000 - 500 000 дв. (Янков, 2007) Висока е гъстотата на гнездене в Румъния, Европейска Русия, Скандинавия, но в различните части на Европа се срещат различни подвидове. Като цяло европейската популация се оценява на средно около 4 507 802 двойки (Hagemijer & Blair, 1997). У нас гъстотата на гнездене е също доста висока – според различни автори варира от 1 до 6 дв/10ха в различни части на страната и местообитания (Иванов, 2012). Среща се през гнездиовия сезон и миграцията – от средата на март до октомври.


Гнездене

Моногамен вид, гнезди поеденично. Гнездото се разполага на земята, като се строи от женската. През май снася средно 4-6 яйца. Малките се излюпват след 11-13 дни и излитат от гнездото след 15-16 дни (Иванов, 2012).


Местообитание
Гнезди предимно в равнинни местообитания до към 800-900м в планините и предпланините. Среща се в ливади, пасища, покрай влажни зони, житни, люцернови ниви, рапица и оризища. По време на миграцията се среща и в по-високи части на планините, тръстикови масиви и др.


Хранене
Основно насекомояден вид – различни бръмбари, двукрили насекоми, водни кончета и други безгръбначни.


Значение
Видът е един от характерните за селскостопанските местообитания, но тенденцията все още не е ясно изразена. Показва значителна приспособимост при смяната на културите – например от житни към рапица.

Снимки:

Жълта стърчиопашка (Motacilla flava feldegg) - мъжка, Николай Петков  http://www.naturephotos.eu/
Жълта стърчиопашка (Motacilla flava feldegg) - мъжка, Светослав Спасов http://www.natureimages.eu
Жълта стърчиопашка (Motacilla flava feldegg) - мъжка, Николай Петков  http://www.naturephotos.eu/
Жълта стърчиопашка (Motacilla flava feldegg) - мъжка, Николай Петков  http://www.naturephotos.eu/
Жълта стърчиопашка (Motacilla flava beema) - мъжка, Николай Петков  http://www.naturephotos.eu/
Тенденция на жълта стърчиопашка за периода 2005 - 2023
http://www.ebcc.info/
http://www.birdlife.org/
http://pudoos.bg/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.BG03.moew.government.bg

За контакти

София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел.: (02) 97 99 500

е-мейл: monitoring@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook