bg
< Назад

Селска лястовица (Hirundo rustica)

Тенденция на популацията: Слабо намаляваща

 

Описание
Дължина на тялото: 17 - 21 см. Размах на крилата: 32 - 35 см. Отгоре е изцяло черна. Гърдите и коремът са бели, гърлото е ръждиво, а гушата е черна с ясно очертана граница. Най-характерният белег е дългата силно врязана опашка. Може да се сбърка с червенокръстата лястовица, но при нея гърбът не е изцяло черен.

Храна и местообитания
Храни се с летящи насекоми, които улавя във въздуха с уста. Обитава села, градове и единични постройки в земеделски райони.

Гнездене
Гнездото е изградено от кал и сламки, има форма на чаша (отворено отгоре). Разположени са във вътрешността на селскостопански сгради, складове, навеси на къщи и др. Снася 4 - 6 яйца, има 2 - 3 поколения годишно през периода април-август.

Разпространение в България
Среща се в цялата страна, с изключение на някои високопланински райони без селища.

Миграция и зимуване
Зимува в Африка. Пролетната миграция е през март-април, а есенната - през септември-октомври.

Заплахи
Интензификация на земеделието, прекомерна употреба на инсектициди, изоставяне на къщи и стопански сгради от хората.

Природозащитен статус в България
Не е застрашен.

Сходни видове
Червенокръста лястовица, градска лястовица.

 


Текст: Smart Birds

Снимки:

Селска лястовица (Hirundo rustica) Svetoslav Spasov http://www.natureimages.eu/
Селска лястовица (Hirundo rustica) Svetoslav Spasov http://www.natureimages.eu/
Селска лястовица (Hirundo rustica) Svetoslav Spasov http://www.natureimages.eu/
Тенденция на популацията на селска лястовица (Hirundo rustica) за периода 2005 - 2023

Видео клипове:

http://www.ebcc.info/
http://www.birdlife.org/
http://pudoos.bg/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.BG03.moew.government.bg

За контакти

София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел.: (02) 97 99 500

е-мейл: monitoring@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook