bg
< Назад

Полско врабче (Passer montanus)

Тенденция на популацията: Слабо нарастваща

Описание
Дължина на тялото: 12 - 14 см. Размах на крилата: 20 - 22 см
Най-характерният белег за вида е черното петно на бузата, каквото няма никое друго врабче. Темето и тилът са изцяло кафяви, коремът е по-светъл от този на останалите видове врабчета. Няма разлика в оперението на двата пола.

Храна и местообитания
Храни се основно със семена и насекоми. Обитава разнообразни естествени местообитания и населени места.

Гнездене
Гнезди в хралупи на дървета, кухини по сгради, огради и електрически стълбове, често в малки колонии. Снася 4 - 6 яйца, има 2 - 3 поколения годишно през периода април-юли.

Разпространение в България
Среща се в цялата страна, с изключение на най-високите части на планините.

Миграция и зимуване
Постоянен вид.

Заплахи
Интензификация на земеделието, прекомерна употреба да пестициди, премахване на синорите и ивиците от дървета и храсти в земеделските райони.

Природозащитен статус в България
Не е застрашен.

Сходни видове
Домашно врабче, испанско врабче.

Снимки:

Полско врабче (Passer montanus) Светослав Спасов http://www.natureimages.eu/
Полско врабче (Passer montanus) Светослав Спасов http://www.natureimages.eu/
Полско врабче (Passer montanus) Светослав Спасов http://www.natureimages.eu/
Полско врабче (Passer montanus) - Ники Петков, http://www.naturephotos.eu/
Полско врабче (Passer montanus) - Ники Петков, http://www.naturephotos.eu/
Тенденция на популацията на полско врабче (Passer montanus) за периода 2005 - 2023
http://www.ebcc.info/
http://www.birdlife.org/
http://pudoos.bg/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.BG03.moew.government.bg

За контакти

София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел.: (02) 97 99 500

е-мейл: monitoring@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook