bg
< Назад

Жълта овесарка (Emberiza citrinella)

Категория на тенденцията: Неопределена

Описание
Дължина на тялото: 15 - 17 см. Размах на крилата: 23 - 29 см
Мъжкият е със светложълта глава, шия и корем, кръстът е ръждив, гърбът е кафеникав с надлъжни щрихи. Отстрани на гърдите и корема има тъмни черти. Женските са жълто-зелени на светли части по шията и корема. Песента наподобява тази на градинската овесарка.

Храна и местообитания
Храни се с насекоми и семена. Обитава разредени широколистни, смесени и иглолистни гори често в близост до открити пространства.

Гнездене
Гнездото е на земята или в основата на храст или туфа трева. Снася 3 - 5 яйца, има 2 - 3 поколения годишно през периода април-юли.

Разпространение в България
Среща се във всички планини и предпланини, както и в гористи равнинни райони

Миграция и зимуване
Постоянен вид.

Заплахи
Изсичане на равнинните гори, интензификация на земеделието, което води до трудно намиране на храна през зимата.

Природозащитен статус в България
Не е застрашен.

Сходни видове
Зеленогуша овесарка, градинска овесарка.


Снимки:

Жълта овесарка (Emberiza citrinella) - мъжка, Светослав Спасов, http://www.natureimages.eu/
Жълта овесарка (Emberiza citrinella) - мъжка, Николай Петков
Жълта овесарка ( Emberiza citrinella) - женска, Светослав Спасов, http://www.natureimages.eu/
Жълта овесарка (Emberiza citrinella) , Йордан Христов, danbirder.blogspot.com
Жълта овесарка (Emberiza citrinella) , Йордан Христов, danbirder.blogspot.com
Тенденция на популацията на жълтата овесарка в България 2005-2023
http://www.ebcc.info/
http://www.birdlife.org/
http://pudoos.bg/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.BG03.moew.government.bg

За контакти

София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел.: (02) 97 99 500

е-мейл: monitoring@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook