bg
< Назад

Черночела сврачка (Lanius minor)

Категория на тенденцията: Неопределена

Описание
Дължина на тялото: 19 - 21 см. Размах на крилата: 30 см
Гърбът и темето на сврачката са сиви, челото и презочната ивица са черни, крилете също са черни с бяло петно в основата на първостепенните махови крила. При младите гърбът и главата имат щрихи, а челото е сиво, подобно на срещащата през зимата по-едра сива сврачка (Lanius excubitor). От нея се отличава и по това, че в кацнало положение крилата достигат и покриват основата на черната опашка, скривайки надопашката. Поради късата крилна проекция при сивата сврачка крилата не достигат до опашката и сивата надопашка се вижда.

Храна и местообитания
Храни се основно с едри насекоми, но лови и дребни гущери, птици и бозайници. Обитава пасища и обработваеми земи с единични дървета и храсти.

Гнездене
Гнезди по дървета. Снася 5 - 7 яйца, има едно поколение годишно през периода май-юни.

Разпространение в България
Има разпръснато разпространение в ниските части на страната, по-многочислена в Дунавската равнина, Добруджа и Югоизточна България.

Миграция и зимуване
Зимува в Африка. Пролетната миграция е през април-май, а есенната - през август-септември.

Заплахи
Интензификация на земеделието, прекомерна употреба на инсектициди, разораване на пасищата и ливадите, премахване на ивиците от дървета и храсти в земеделските райони.

Природозащитен статус в България
Не е застрашен.

Сходни видове
Сива сврачка.

 

Снимки:

Черночела сврачка (Lanius minor) Светослав Спасов http://www.natureimages.eu/
Тенденция на популацията на черночела сврачка 2005-2023
http://www.ebcc.info/
http://www.birdlife.org/
http://pudoos.bg/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.BG03.moew.government.bg

За контакти

София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел.: (02) 97 99 500

е-мейл: monitoring@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook