bg
< Назад

Черногушо ливадарче

Категория на тенденцията: Слабо намаляваща

Описание
Дребна пойна птица от семейство Дроздови. Дължина на тялото: 11 – 13 см. Изразен полов и възрастов диморфизъм. Мъжките птици са цялостно черни: с лъскавочерна глава и гръб, криле и опашка с черно оперение и тъмнокафяво напетняване; кръстът е с кафяво напетняване, но може да светлее. В основата на крилото отгоре има надлъжно бяло петно. Гърлото е черно, а под бузата има бяла „полу-яка“, която свърша в черния тил. Гърдите и корема са оранжеви, слабините и подопашката – бели. При женската птица оперението отгоре на тялото и на гърлото е по-светло: кафяво и напетнено, бялото петно под бузата липсва, кръстът е отчетливо кафяво напетнен. Младите птици са изцяло кафяви с по-тъмно напетняване и отгоре, и отдолу по тялото. Често каца по върховете на високи единични бурени и тръни (напр. лугачка) по ливадите.

Разпространение и численост
Прелетен вид, зимува в Южна Европа и Северна Африка. В България малоброен като гнездящ, числеността се покачва до средна по време на миграция. Рядко остава и да зимува в южните предели на страната. Численост: 3 000 – 6 000 двойки. Разпространен основно в равнинните части на България докъм 600 м н. в., но е регистриран и значително по-високо (над горната граница на гората). По-плътно присъствие в Югоизточна България и Черноморието.

Гнездене
Гнезди на земята. Строи гнездото си от тревички, стъбълца и коренчета в естествени полуприкрити вдлъбнатини и ниши, в основата на храсти и подобни. Женската снася 5 – 6 яйца, които мъти сама в продължение на две седмици.

Местообитание
Черногушото ливадарче се среща в разнообразни открити и храстови местообитания в хълмисти и равнинни райони, в ливади, тревни съобщества и тревни земеделски култури.

Хранене
Насекомояден вид, който се храни с различни ларви на насекоми (напр. гъсеници), щурци, паяци и други безгръбначни.

Значение и статус
Под защитата на Закона за биологичното разнообразие.

Сходни видове
Ръждивогушо ливадарче (Saxicola rubetra); основни отличителни белези: при ръждивогушото ливадарче оперението е цялостно по-светло; веждата е бяла при мъжкия, светлооранжева при женската; липсва ясно бяло петно под бузата; гърлото е ръждиво.

Заплахи
Въпреки че не е застрашено, черногушото ливадарче попада под заплахата на някои интензивни земеделски практики, употребата на пестициди, разораването на ливади и пасища, почистването на храстови местообитания.

Снимки:

Видео клипове:

http://www.ebcc.info/
http://www.birdlife.org/
http://pudoos.bg/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.BG03.moew.government.bg

За контакти

София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел.: (02) 97 99 500

е-мейл: monitoring@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook