bg
< Назад

Червеногръдка (Erithacus rubecula)

Тенденция на популацията: Слабо нарастваща

Описание
Дължина на тялото: 12 - 14 см. Размах на крилата: 20 - 22 см
Дребна птица с кафяв гръб и ръждивооранжеви гърди. Коремът е бял. Младите са кафеникави с петна по гърдите, гърба и главата.

Храна и местообитания
Храни се с насекоми, паяци, червеи, плодчета и семена, които намира по земята. Обитава широколистни, смесени и иглолистни гори с богат подлес, както и паркове и градини в населените места с достатъчно дървета и храсти.

Гнездене
Гнездото е куполовидно, направено от листа и трева сред гъста растителност. Снася 4 - 6 яйца, има 2 поколения годишно през периода април-август.

Разпространение в България
Среща се в цялата страна, с изключение на безлесните равнинни райони.

Миграция и зимуване
Постоянен вид. През зимата птиците от планината слизат в по-ниските части на страната.

Заплахи
Интензификация на горското стопанство, изсичане на подлеса в градските паркове и градини и на крайречната растителност.

Природозащитен статус в България
Не е застрашен.

Сходни видове
Южен славей, сивогуша завирушка.

 

 

Снимки:

Червеногръдка (Erithacus rubecula) Светослав Спасов http://www.natureimages.eu/
Червеногръдка (Erithacus rubecula) - Ники Петков http://www.naturephotos.eu/
Червеногръдка (Erithacus rubecula) - Ники Петков http://www.naturephotos.eu/
Червеногръдка (Erithacus rubecula) - млада, Ники Петков http://www.naturephotos.eu/
Тенденция на популацията на червеногръдката (Erithacus rubecula) за периода 2005 - 2023

Видео клипове:

http://www.ebcc.info/
http://www.birdlife.org/
http://pudoos.bg/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.BG03.moew.government.bg

За контакти

София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел.: (02) 97 99 500

е-мейл: monitoring@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook