bg
< Назад

Обикновена чинка (Fringilla coelebs)

Тенденция на популацията: Стабилна

Описание
Дължина на тялото: 14 - 16 см. Размах на крилата: 25 - 28 см
Мъжките са със сиво-сини глава и врат, бузите, гърдите и коремът са керемиденокафяви, а крилата са черни с напречни бели ивици. Женските са с подобно, но по-бледо сиво-кафяво оперение.

Храна и местообитания
Храни се с ларви и възрастни насекоми, събира гъсеници от листата на дърветата, също така и семена, издънки на растения и др. Обитава широколистни, смесени и иглолистни гори, паркове и градини в населените места.

Гнездене
Гнездото е от трева, листа, мъх, лишеи и паяжина, добре прикрито до ствол на дърво или храст. Снася 4 - 5 яйца, има едно поколение годишно през периода април-май.

Разпространение в България
Среща се в цялата страна, с изключение на някои безлесни земеделски райони в равнините. Многоброен в полупланинските и планинските гористи райони.

Миграция и зимуване
Постоянен вид. През зимата птиците от планините скитат в търсене на храна.

Заплахи
Интензификация на горското стопанство, изсичане на дърветата в равнинните открити райони.

Природозащитен статус в България
Не е застрашен.

Сходни видове
Планинска чинка, червенушка, домашно врабче.

 

 

 

Снимки:

Обикновена чинка (Fringilla coelebs) - мъжка, Ники Петков http://www.naturephotos.eu/
Обикновена чинка (Fringilla coelebs) - мъжка, Ники Петков http://www.naturephotos.eu/
Обикновена чинка (Fringilla coelebs) - мъжка, Ники Петков http://www.naturephotos.eu/
Обикновена чинка (Fringilla coelebs) - млада, Йордан Христов; http://danbirder.blogspot.com
Тенденция на популацията на обикновената чинка (Fringilla coelebs) за периода 2005 - 2023
http://www.ebcc.info/
http://www.birdlife.org/
http://pudoos.bg/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.BG03.moew.government.bg

За контакти

София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел.: (02) 97 99 500

е-мейл: monitoring@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook