bg
< Назад

Черен кос (Turdus merula)

Тенденция на популацията: Стабилна


Описание
Дължина на тялото: 23 – 29 см. Размах на крилата: 34 – 38 см
Една от най-често срещаните птици в горите и в градските паркове. Мъжкият е изцяло черен с яркожълт клюн и жълт кръг около окото. Женските и младите са оперени в черно-кафяво.

Храна и местообитания

Храни се с червеи, насекоми и други безгръбначни, които намира по земята, като шумно разравя опадалите листа. През есента и зимата яде и плодове. Обитава гори, паркове и градини с богат подлес от храсти от морското равнище до горната граница на гората.

Гнездене
Гнездото е ниско разположено на храсти или ниски дървета. Снася 3 – 5 яйца, има 2 – 3 поколения годишно през периода март-август.

Разпространение в България
Среща се в цялата страна.

Миграция и зимуване
Постоянен вид.

Заплахи
Изсичане на ивиците от дървета и храсти покрай реките и в земеделските райони.

Природозащитен статус в България
Не е застрашен.

Сходни видове
Скорец, поен дрозд, белогуш дрозд.

 

 

Снимки:

Черен кос (Turdus merula) - мъжки, Светослав Спасов http://www.natureimages.eu/
Черен кос (Turdus merula) - женски, Светослав Спасов http://www.natureimages.eu/
Черен кос (Turdus merula) - женски, Николай Петков http://www.naturephotos.eu/
Черен кос (Turdus merula) - мъжки, Николай Петков http://www.naturephotos.eu/
Черен кос (Turdus merula) - мъжки, Николай Петков http://www.naturephotos.eu/
Черен кос (Turdus merula) - мъжки, Николай Петков http://www.naturephotos.eu/
Черен кос (Turdus merula) - мъжки, Николай Петков http://www.naturephotos.eu/
Тенденция на популацията на черния кос (Turdus merula) в България за периода 2005 - 2023

Видео клипове:

http://www.ebcc.info/
http://www.birdlife.org/
http://pudoos.bg/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.BG03.moew.government.bg

За контакти

София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел.: (02) 97 99 500

е-мейл: monitoring@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook