bg
< Назад

Поен дрозд (Turdus philomelos)

Тенденция на популацията: Слабо нарастваща

 

Описание
Дължина на тялото: 20 - 23 см. Размах на крилата: 33 - 36 см
Оперението на гърба е кафяво, а на корема е светло с капковидни петна и с охрист оттенък по гърдите. От разстояние може да се сбърка с имеловия дрозд, който обаче е по-едър, неутрално сив отгоре и подкрилията му отдолу са бели, докато при пойния дрозд те са ръждиви.

Храна и местообитания
Храни се с червеи, охлюви, насекоми и други безгръбначни животни, както и с плодове. Обитава предимно широколистни гори, но се среща и в смесени и иглолистни гори, в планините до горната граница на гората. Среща се и в ивици от дървета и храсти, както и в паркове и градини в населените места.

Гнездене
Гнездото е изградено от кал и сламки и е най-често в ниско разклонение на клони на дърво или храсти. Снася 3 - 5 яйца, има 2 - 3 поколения годишно през периода март-юли.

Разпространение в България
Среща се в цялата страна, с изключение на безлесните земеделски райони.

Миграция и зимуване
Частичен мигрант. При тежки зими скита в търсене на храна и се придвижва към по-южните райони.

Заплахи
Интензификация на горското стопанство, изсичане на крайречните гори и ивиците от дървета и храсти в земеделските райони.

Природозащитен статус в България
Не е застрашен.

Сходни видове
Имелов дрозд.

 


Приложеното видео (на английски) ще ви подпомогне в разпознаването на поен дрозд от имелов дрозд.


Снимки:

Поен дрозд (Turdus philomelos) Николай Петков http://www.naturephotos.eu/
Поен дрозд (Turdus philomelos) Николай Петков http://www.naturephotos.eu/
Поен дрозд (Turdus philomelos) Николай Петков http://www.naturephotos.eu/
Тенденция на популацията на поен дрозд (Turdus philomelos) в България за периода 2005 - 2023

Видео клипове:

http://www.ebcc.info/
http://www.birdlife.org/
http://pudoos.bg/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.BG03.moew.government.bg

За контакти

София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел.: (02) 97 99 500

е-мейл: monitoring@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook