bg
< Назад

Черешарка (Coccothraustes coccothraustes)

Тенденция на популацията: Стабилна

Описание
Една от най-едрите чинкови птици в България. Дължина на тялото: 16 - 18 см. Типичен изглед - едра, масивна пойна птица (почти колкото скорец), с голяма глава, къса опашка и могъщ, здрав коничен клюн, който през лятото е синкаво-черен, а зимно време - жълто-кафеникав. Цялостно кафеникаво-бежово оперение с по-тъмнокафяв гръб и по-светлокафява едноцветна долна част на тялото; подопашката бяла, главата ръждива, крилете преобладаващо черни. Черно петно на гърлото, черна юздичка. В полет с широка бяла ивица на крилото в основата на първостепенните и второстепенните махови пера. Има полов диморфизъм: при мъжките птици маховите пера са изцяло черни с металически блясък, докато при женските второстепенните сивеят; главата на мъжките е с по-ярко ръждиво оперение и ясно изразена сива яка по цялата обиколка на врата. Възрастовият диморфизъм се изразява в отсъствие на черно по главата на младите птици.

Разпространение и численост
Черешарката е постоянен вид, многоброен за страната. През зимата популацията нараства благодарение на мигриращи птици от северните части на Европа. Численост: 50 000 - 150 000 двойки. Разпространен в по-голямата част от страната с предпочитание към нископланински и хълмисти залесени райони.

Гнездене
Моногамен вид. Стори грубовато гнездо от клонки високо в дърветата, с формата на плитка паничка. Строежа започва мъжкият, като женската се включва в довършителните дейности и застила вътрешността с по-меки тревички, коренчета и лишеи. Женската снася 4 - 5 яйца, които мъти сама в продължение на 11 - 13 дни. И двамата родители изхранват малките. Младите птици напускат гнездото след около две седмици.

Местообитание
Видът се среща в гористи райони от различен тип от 0 докъм 1200 м н. в. Предпочита широколистни и смесени гори в нископланински и хълмисти райони, но се среща и в равнините, както и в полуоткрити райони, градски паркове и овощни градини.

Хранене
Черешарката дължи името си на храната си: храни се охотно с ядките в костилките на плодовете на много овошки (сливи, джанки, череши), които чупи безпроблемно с мощния си клюн. В горите се препитава с твърдите семена на различни видове дървета. Лятно време се случва да лови и насекоми.

Значение и статус
Незастрашен вид под защитата на Закона за биологичното разнообразие.

 

Снимки:

Черешарка (Coccothraustes coccothraustes) Светослав Спасов http://www.natureimages.eu/
Черешарка (Coccothraustes coccothraustes) Светослав Спасов http://www.natureimages.eu/
Черешарка (Coccothraustes coccothraustes) Светослав Спасов http://www.natureimages.eu/
Тенденция на популацията на черешарката в България за периода 2005-2023
http://www.ebcc.info/
http://www.birdlife.org/
http://pudoos.bg/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.BG03.moew.government.bg

За контакти

София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел.: (02) 97 99 500

е-мейл: monitoring@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook