bg
< Назад

Горска чучулига (Lullula arborea)

Тенденция на популацията: слабо нарастваща

Описание
Дължина на тялото: 13 - 15 см. Размах на крилата: 27 - 30 см
Най-характерният белег е черно-бялото петно в основата на най-външните махови пера, което се вижда най-добре, когато птицата е кацнала. Надочните ивици са бели и дълги и продължават до тила, където се свързват. Крайните опашни пера са черни с бели върхове.

Храна и местообитания
Храни се с насекоми и семена, които намира по земята. Обитава пасища и ливади в близост до ивици от дървета и храсти или в покрайнини на гори. Среща се и в по-малки открити места сред гори.

Гнездене
Гнезди по земята, често в близост до храсти. Снася 3 - 4 яйца, има две поколения годишно през периода април-юни.

Разпространение в България
Среща се в голяма част от страната, с изключение на обширните земеделски райони на Дунавската равнина, Добруджа, Тракийската и Бургаската низина.

Миграция и зимуване
Зимува в Южна Европа и Средиземноморието.

Заплахи
Интензификация и химизация на земеделието, разораване на пасищата и ливадите.

Природозащитен статус в България
Не е застрашен.

Сходни видове
Полска чучулига, късопръста чучулига.

 

 

Снимки:

Горска чучулига (Lullula arborea) Светослав Спасов http://www.natureimages.eu/
Тенденция на популацията на горската чучулига за периода 2005-2023
http://www.ebcc.info/
http://www.birdlife.org/
http://pudoos.bg/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.BG03.moew.government.bg

За контакти

София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел.: (02) 97 99 500

е-мейл: monitoring@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook