bg
< Назад

Сива врана (Corvus corone)

Тенденция на популацията: Силно намаляваща

Описание
Дължина на тялото: 44 - 51 см. Размах на крилата: 84 - 100 см. Гърбът, коремът и подкрилията са сиви. Главата, гушата, гърдите, опашката и маховите пера на крилата са черни. Среща се в най-разнообразни местообитания, включително и в селищата.

Храна и местообитания
Всеядна. През пролетта и лятото се храни основно с животинска храна - ларви и възрастни на насекоми, гущери, дребни птици и бозайници. През есента и зимата растителната храна преобладава, това са предимно семена на земеделски култури и плодове. Обитава земеделски земи, пасища и ливади с ивици от дървета и храсти или единични дървета, паркове и градини в населените места, градове, села, вилни зони. Среща се и около влажни зони и в разредени гори.

Гнездене
Гнездото е от съчки и обикновено е разположено високо по дърветата. Старите гнезда на сиви врани често се заемат от дневни и нощни грабливи птици. Снася 4 - 6 яйца, има едно поколение годишно през периода март-юли.

Разпространение в България
Среща се в цялата страна, с изключение на най-високите части на планините и районите с обширни горски масиви (например Странджа).

Миграция и зимуване
Постоянен вид.

Заплахи
Прекомерна употреба на пестициди в земеделието, незаконна употреба на отрови против наземни хищници, изсичане на единичните и групи дървета в равнинните земеделски райони.

Природозащитен статус в България
Не е застрашен.

Сходни видове
Гарван, посевна врана.

 

Снимки:

Сива врана (Corvus corone) Светослав Спасов http://www.natureimages.eu/
Сива врана (Corvus corone) Светослав Спасов http://www.natureimages.eu/
Сива врана (Corvus corone) Светослав Спасов http://www.natureimages.eu/
http://www.ebcc.info/
http://www.birdlife.org/
http://pudoos.bg/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.BG03.moew.government.bg

За контакти

София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел.: (02) 97 99 500

е-мейл: monitoring@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook