bg
< Назад

Градска лястовица (Delichon urbicum)

Тенденция на популацията: Неопределена

Описание
Градската лястовица е дребна пойна птица с дължина на тялото 13-15 см и маса около 20 гр. По-дребна е от селската лястовица, с която понякога може да се сгреши, тъй като и двата вида се срещат често в населените места. Подобно на селската, гърбът й е черен с метален блясък, но кръстът е бял. Това е много добре видимо при птици в полет, а цялата долна страна на тялото е бяла. Опашката е къса и слабо вилообразна за разлика от опашката на селската лястовица, която е по-дълга и по-дълбоко врязана. Няма полов диморфизъм. Младите птици наподобяват възрастните, но са без метален блясък и с по-светли краища на перата по гърба.

Разпространение и численост
Градската лястовица спада към семейство Лястовицови (Hirundinidae) и е един от петте вида от семейството, които се срещат в България. Тя е прелетна птица и долита на местата за гнездене през април. По време на есенната миграция прелета й е най-интензивен в средата на септември.  Гнездовия й ареал включва цяла Европа, големи части от Азия (с изключение на най-северните и югоизточните райони) и Северозападна Африка. Птиците гнездящи в Европа зимуват в Централна и Южна Африка, а тези от Азия – в Индия и на п-ов Индокитай. У нас, според Атласа на гнездящите птици в България, двойките наброяват между 600 хиляди до 1 млн.

Местообитания
В естествени условия градската лястовица се заселва по долини на реки, където гнезди по скали и около входове на пещери. С разрастването на населените места, постепенно се приспособява към живот в тях. В България гнезди повсеместно в селища, включително и в планинските райони. По-рядко формира колонии по скали извън населени места (Искърски пролом и др.). Българското й наименование подвежда, защото тя не се среща само в градовете, а много често и в селата, където за гнездене предпочита по-големи и високи сгради. Във всички площадки за МОВП, които са разположени в и в близост до населени места, има голяма вероятност да се наблюдават градски лястовици.

Хранене
Всички видове лястовици, срещащи се в България, се хранят с летящи насекоми. Градската ловува в полет най-често дребни бръмбари, мухи, комари, понякога и пеперуди. Храната си търси в населени места, над блата, по ливади и ниви. Обикновено ловува на групи от няколко десетки птици, рядко се наблюдават единични птици. Най-често търси насекоми на много по-голяма височина от селската лястовица. Поведението на селската лястовица да се храни непосредствено над земята (над пътища, водоеми, ниви и др.) не се наблюдава при градската. По този начин се намалява конкуренцията при хранене между двата вида и те се срещат във високи числености в едни и същи населени места. По време на миграция също лети значително по- високо от селската лястовица.

Размножаване
Размножителният сезон започва веднага след пристигането по местата за гнездене –  през април в южните части на ареала и през май в северните. Градската лястовица е моногамен вид. Гнезди под навеси, корнизи и др. Често образува големи гнездови колонии от десетки или стотици гнезда, които са построени непосредствено едно до друго. Понякога старите гнезда на лястовици се заемат от домашни врабчета или дори от лъскавоглави синигери. Гнездото е изградено основно от кал и свързващи материали, които и двамата родители събират. То има форма на полусфера с малък отвор от горната страна. Тази типична форма го различава от гнездото на селската лястовица, което е изцяло отворено отгоре. Снася 4-6 бели яйца. Продължителността на мътене зависи от метеорологичните условия и варира между 12-13 дни при по-топло време и до 16-22 дни при хладно време. И двамата родители се грижат за изхранването на малките, които остават в гнездото около 21 дни. Няколко дни след напускането на гнездото възрастните птици продължават да ги хранят. В северните части на ареала отглежда едно поколение годишно, а в южните (включително и в България) отглежда две поколения.

В приложеното видео (на английски) Дейвид Линдо разказва защо градската лястовица е любимата му птица.

Снимки:

Градска лястовица (Delichon urbicum) Михаил Илиев
Градска лястовица (Delichon urbicum) Михаил Илиев
Градска лястовица (Delichon urbicum) Михаил Илиев
Градска лястовица (Delichon urbicum) Ники Петков http://www.naturephotos.eu/
Тенденция на градска лястовица за периода 2005 - 2014

Видео клипове:

http://www.ebcc.info/
http://www.birdlife.org/
http://pudoos.bg/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.BG03.moew.government.bg

За контакти

София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел.: (02) 97 99 500

е-мейл: monitoring@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook