bg

Птиците около нас: Мониторинг на обикновените видове птици

Какво ни казват птиците? Какво се случва със средата, в която живеят хората и птиците? Ще опазим ли природата около нас благодарение на посланията, които ни изпращат птиците?

Българско дружество за защита на птиците търси съмишленици и приятели на птиците за тяхното опазване. Организираме кампания по набиране на участници в една от най-масовите природозащитни дейности в Европа. Всяка пролет хиляди любители на природата посещават свое любимо място, за да преброят птиците в него. Сега може да се включите и вие - нужно е само да обичате природата и да се научите да разпознавате птиците.

Инициативата се нарича Преброяване на птиците около нас: Мониторинг на обикновените видове птици (МОВП). До скоро тя се наричаше само МОВП, но решихме да допълним името с цел разкриването и към повече хора от широката общественост, които обичат природата и желаят да се включат в инициативи за нейното опазване. Начина на събиране на данни остава същият както досега.

 

Polsko_vrabche_Iordan_Hristov.jpg

Полско врабче, снимка: Йордан Христов

 

Какво е Преброяването на птиците около нас?

    * Инициативата цели да събере информация за състоянието на птиците около нас. По този начин, целим да разберем какво се случва със средата, в която те живеят и подпомогнем опазването на природата.
    * Провежда се всяка година и обхваща цялата страна.
    * Осъществява се на доброволни начала.
    * Наблюденията на птици в нашата страна се използват за оценяване състоянието на птиците не само в България, но и в цяла Европа.


Защо птиците са добър индикатор за състоянието на околната среда?

1. Срещат се в почти всички типове местообитания.
2. Отразяват промените при другите животински групи и растителни съобщества.
3. Чувствителни са на промени в средата.
4. Събрани са много данни за тях и е реалистично да се продължи събирането на нови.
5. Популярни са сред широката  общественост.

 

 


 

Сайтът се поддържа в рамките на проект:

"Осъществяване на схемата за мониторинг на обикновените видове птици, като част от Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие"

 

Целта на проекта е оценяване състоянието на широко разпространенитевидове птици в България.


Сред основните дейности са:

- Набиране на доброволци за събиране на данни за оценяване състоянието на широко разпространените видове птици;- Събиране и анализ на данни за широкоразпространените видове птици;

- Анализ на слабо проучените райони и местообитания и определяне на пробни площадки в ключови места

- Изготвяне на индекси за състоянието на птиците за националния доклад за състоянието на околната среда, издаван от ИАОС за целите на НСМСБР;

- Анализ на данните за видовете птици и определяне на набора от видове, съставляващи индикаторите за състоянието на местообитанията;

- Целенасочено събиране на данни от минимум 30 площадки в слабо проучени райони/местообитания, идентифицирани от анализа;

- Изготвяне на три годишни доклада за  състоянието на широко разпространените видове птици;

- Провеждане на национална среща на доброволците събирали данни за състоянието наширокоразпространените видове птици;

- Провеждане на три пресконференции за представяне на резултатите от мониторинговата дейност за състоянието на широкоразпространените видове птици

Продължителност: 3 години: 2020-2022

Целеви райони: България

Финансираща институция: Предприятие за Управление на дейности по опазване на околната среда (ПУДООС, МОСВ) 

 

Птица на седмицата

Виж повече
Обикновена кукувица (Cuculus canorus) Светослав Спасов

Кукувица (Cuculus canorus)

Тенденция на популацията: Слабо намаляваща Описание Обикновената кукувица има сиво-бяла окраска, която наподобява тази на малък ястреб (Accipiter nisus). Възрастните кукувици имат светло-сива глава и гръб и характерно дълга опашка. Корема е бял с напречни препаски. Възрастните имат ярко жълт ирис, а младите са кафеникави по гърба с напречни ивици по крилете и тялото. Често се бърка...

Актуално

Виж повече
Обновен е индексът на птиците за Европа

Обновен е индексът на птиците за Европа

В началото на м.Декември бе обновен индексът за състоянието на птиците в Европа. За изготвянето на този индекс са включени данни и от България. Оценено е състоянието на общо 168 вида, от 29 държави за 40 годишен период (1980 - 2019).   Двата вида с най-значимо намаляваща тенденция са качулатата чучулига и речната чайка. Яребицата, градинската овесарка и ръждивогушото ливадарче, са...

http://www.ebcc.info/
http://www.birdlife.org/
http://pudoos.bg/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.BG03.moew.government.bg

За контакти

София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел.: (02) 97 99 500

е-мейл: monitoring@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook