bg

Актуално

Птиците в земеделските земи продължават да намаляват с тревожни темпове

18.10.2023

Българско дружество за защита на птиците  (БДЗП) оцени състоянието на 78 широкоразпространени видове птици за периода 2005-2023 г. От тях  26% са с намаляващи популации ,  23% – с нарастващи , а тези  със стабилна категорията на тенденцията са 22% . Останалите 29% от видовете са с неопределена тенденция. От всички оценени видове  птиците в земеделските земи намаляват с най-значими темпове . През 2023 г. са достигнали до  -42% от 2005 г. досега , като тази година се наблюдава спад с допълнителни 5% спрямо предходната. Причините за...

Покана: Представяне на резултатите от МОВП за 2023 г.

11.10.2023

Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) Ви кани на представяне на резултатите от 19-годишно проучване на състоянието на широкоразпространените видове птици. Периодът обхваща годините от 2005 до 2023 и се базира на участието на стотици доброволци в цялата страна. На събитието ще бъдат представени тенденциите в състоянието на най-често срещаните видове птици около нас като домашното врабче, пъдпъдъкът, гургулицата , както и методиката за провеждане на мониторинг. Ще бъде направено сравнение с предходни години и ще се представи изменението в...

Причини за промените в обилието на птиците от земеделските земи

01.09.2023

В този материал бихме искали да ви представим една статия търсеща причините за намаляването на птиците в земеделските земи на Англия и Уейлс за периода 1962 - 1995 г. Ето и няколко кратки аспекта резюмиращи статията. Анализирани са тенденциите в управлението на земеделски земи с цел остойностяване на степента на интензификация и е обвързана със съобществата от птици. Разгледани са промените в земеделието в периода 1962-95 г. по 31 показателя вкл. площи със зърнени култури, брой домашни животни, ползване на торове и пестициди, производство на сено и...

Състояние на птиците в Холандия 2022

01.08.2023

Публикуван е годишният доклад за състоянието на гнездящите птици в Холандия за 2022 г. Този доклад представя обобщение на тенденциите на 199 гнездящите видове птици включително широкоразпространени, редки и колониално гнездящи. Основната цел на националния мониторинг е да осигури данни за международни директиви, договори, индикатори и национална природозащита и програми за управление. Повечето данни са събрани от доброволни. Основният метод е с пълно картиране, допълван от точково броене в населени места и земеделски земи. Сред видовете с най-благоприятно...

Състояние на птиците във Великобритания 2022

03.07.2023

Публикуван е новият доклад на Британският тръст по орнитология за състоянието на широкоразпространените видове птици за 2022 г. През 2022 г., са посете 3919 квадрата разпределени на целия остров. Докладът включва тенденциите на 118 вида широкоразпространени видове птици базирани на данни от местната схема за мониторинг на широкоразпространени видове и тенденции на 18 вида водолюбиви птици, базирани на схемата за мониторинг на водолюбиви птици. Освен тенденциите на птиците, в докладът е публикуван материал оценяващ ролята на защитените зони за опазване на птиците. За...

Европейските птици се изместват към по-хладни зони, но планинските вериги и крайбрежията спират движението им

01.06.2023

Актуално проучване показва, че през последните 30 години съобществата на европейските птици са се изместили на север. Тяхното придвижване се ограничава от препятствия, като планински вериги и крайбрежия. Като цяло птичите съобщества се насочват към по-хладни зони, но не достатъчно бързо, за да компенсират покачването на температурите. Климатичните промени имат огромен ефект върху екосистемите и състава на видовите съобщества в глобален мащаб. Досега обаче отговорът на биоразнообразието на тези промени не се случваше според очакванията и оставяше много въпроси без...

http://www.ebcc.info/
http://www.birdlife.org/
http://pudoos.bg/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.BG03.moew.government.bg

За контакти

София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел.: (02) 97 99 500

е-мейл: monitoring@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook